Welltox

Atraskite geriausià spalvø pakitimà!

Tamsi dëmeliai ant odos yra pernelyg pigmento koncentracija odoje, t.y. melaninas. Jis gaminamas kaip gynybinë odos reakcija á saulæ, stresà arba dël genetiniø sàlygø. "WELLTOX" uþduotis yra apginti melanino gamybà ir iðlaikyti jà kontroliuojant, siekiant uþtikrinti, kad odos tonas bûtø iðlygintas! Naujoviðkos technologijos leidþia aktyviai ingredientams ásiskverbti á odos làsteles. Suþinokite, kaip WELLTOX veikia!
Skaityti daugiau

Kaip veikia WELLTOX?

WELLTOX veiksmas yra skirtas balinimo pigmentacijos pokyèiams ir neutralizuojanèioms odos pigmento grupëms, ribojant daþiklio gamybà melanozomose. Be balinimo, preparatas atlieka keletà funkcijø, kurios yra vienodai svarbios odos bûklës pagerinimui. Drëkina, iðlygina odos tonusà, atjaunina ir kovoja su ávairiomis netobulybëmis. Preparate yra OMEGALIGHT kompleksas, kuriame yra saldiðaknës ekstraktas, pieno rûgðtis ir betainas. Gydymà palaiko atgaivinantis kompleksas su kaolinu, vitaminu E, rozmarinø aliejumi, taip pat apsauginiu kompleksu su alantoinu ir pantenoliu. Produktas stimuliuoja natûralià odos apsaugà nuo kenksmingø veiksniø. Jis atgaivina odà ir atkuria odos elastingumà, daugiausia dël savo antioksidantø savybiø. Tai uþkerta kelià vandens praradimui ið jos làsteliø. Kompozicijoje taip pat yra ið safliø sëklø linolo rûgðties, kuri turi stipriø atjauninimo savybiø.
Skaityti daugiau

WELLTOX naudojimo privalumai

Pirkite WELLTOX ir atsikratykite bjaurios spalvos pakitimo ið odos! Suþinokite pagrindines ðio produkto naudojimo privalumus ir suþinokite, kà ið tikrøjø padeda.

Odos tonuso derinimas

WELLTOX veiksmingai kovoja su ávairiø kilmës pokyèiais, áskaitant amþiaus dëmes.

Pakartotiniø dëmiø ant odos prevencija

Preparatuose esanèios medþiagos sudaro apsauginæ barjerà ir stimuliuoja odos atsparumà spalvos pasikeitimui.

Natûralus odos atjauninimas

Jûsø veidas bus jaunesnis, jis bus maitinamas, drëkinamas ir senëjimo poþymiai iðnyks.

Odos regeneracija ir stiprinimas

Produkto sudedamosios dalys puikiai ir greitai atnaujins odà, papildys jà ir padidins atsparumà.

Puiki oda be trûkumø

Atsikratysite kompleksø dël jûsø odos iðvaizdos. Galësite pasigirti puikiai lygaus odos be trûkumø.

Naudok

Geriausias WELLTOX vartojimo poveikis pastebimas po viso mënesio gydymo. Produktas turëtø bûti vartojamas bent vienà kartà per parà, geriausia naktá. Prieð naudodami gaminá, kruopðèiai iðvalykite veidà. Uþtepkite pirmàjá WELLTOX plonà sluoksná, tada álaðinkite nedidelá preparato kieká á vietas su intensyviausia spalva. WELLTOX sudëtyje nëra parabenø, dirbtiniø daþikliø ir mineraliniø alyvø. Tai nedidina odos jautrumo saulës ðviesai. Nëra pagrindiniø kontraindikacijø, susijusiø su ðio vaisto vartojimu.
Skaityti daugiau

Nuomonës ir poveikis

WELLTOX kovoja su strazdanais, lopinëliais, kurie atsiranda su amþiumi, nuo saulës svyravimø, pëdø pëdsakø ir pigmentacijos nëðtumo metu. Produktas rekomenduojamas estetinës medicinos salonuose, skirtuose namuose. Moterys, naudojanèios WELLTOX, pabrëþia, kad niekada neturëjo tokio efektyvaus produkto savo rankose ir sutaria, kad tai yra kosmetika, kuri verta kiekvieno pinigø, ypaè jei spalva pasikeièia amþinai. Pasak dermatologø, subalansuotas odos tonas yra kruopðèiai atrinktø ingredientø, kurie yra aukðèiausios kokybës WELLTOX, poveikis. Preparatas buvo iðbandytas ir turi veiksmingumo ir saugos sertifikatà.
perskaityk visas atsiliepimus
Prisijungæs: Liko: menas
Dëmesio! Reklama jums Welltox tik pagal
pirkti dabar