Welltox

Otkrijte najbolji naèin obezbojenosti!

Tamne mrlje na ko¾i rezultat su prekomjerne koncentracije pigmenta u ko¾i, tj. Melanina. Proizvodi se kao obrambena reakcija ko¾e prema suncu, stresu ili zbog genetskih stanja. WELLTOX-ov zadatak je svladati proizvodnju melanina i dr¾ati pod kontrolom kako bi se osiguralo da ton ko¾e bude izjednaèen! Inovativna tehnologija omoguæuje aktivnim sastojcima prodiranje duboko u stanice ko¾e. Saznajte kako WELLTOX radi!
Èitaj vi¹e

Kako WELLTOX radi?

WELLTOX akcija je usredotoèena na izbjeljivanje promjena pigmentacije i neutralizirajuæe nakupine pigmenta ko¾e, ogranièavajuæi proizvodnju boje u melanosomima. Osim izbjeljivanja, preparat izvodi nekoliko funkcija koje su jednako va¾ne za pobolj¹anje stanja ko¾e. Vla¾i, izjednaèava ton ko¾e, pomlaðuje i bori se s razlièitim nepravilnostima. Pripravak sadr¾i OMEGALIGHT kompleks, koji sadr¾i ekstrakt laktoze, mlijeènu kiselinu i betain. Lijeèenje podr¾ava revitalizirajuæi kompleks s kaolinima, vitaminom E, ru¾marinovim uljem, kao i za¹titnim kompleksom sa alantoinom i panthenolom. Proizvod stimulira prirodnu za¹titu ko¾e od ¹tetnih èimbenika. Ima uèinak pomlaðivanja i vraæa elastiènost ko¾e, uglavnom zbog svojih antioksidativnih svojstava. Sprjeèava gubitak vode iz njezinih stanica. Sastav takoðer sadr¾i linolensku kiselinu iz sjemenki ¹afranika, koji ima sna¾na pomlaðivaèka svojstva.
Èitaj vi¹e

Prednosti kori¹tenja WELLTOX-a

Kupite WELLTOX i rije¹ite se ru¾ne boje iz ko¾e! Saznajte glavne prednosti kori¹tenja ovog proizvoda i saznajte ¹to to zapravo poma¾e.

Usklaðivanje tonusa ko¾e

WELLTOX uèinkovito bori obezbojenje razlièitih izvora, ukljuèujuæi i dobne toèke.

Sprjeèavanje ponovljenih toèkica na ko¾i

Tvari sadr¾ane u pripravku tvore za¹titnu barijeru i stimuliraju otpornost ko¾e na ponovno obezbojenje.

Pomlaðivanje prirodne ko¾e

Lice æe dobiti mlaði izgled, hranit æe se, hidratizirati, a znakovi starenja nestat æe.

Regeneracija i jaèanje ko¾e

Sastojci proizvoda regeneriraju va¹u ko¾u sjajno i brzo, a dodatno æe ih jaèati i uèiniti ga otpornijom.

Savr¹ena ko¾a bez nesavr¹enosti

Oslobodit æete se kompleksa zbog izgleda va¹e ko¾e. Moæi æete se hvaliti savr¹eno glatkom ko¾om bez nesavr¹enosti.

Koristiti

Najbolji uèinci kori¹tenja WELLTOX-a promatrani su nakon punog mjeseènog lijeèenja. Proizvod treba koristiti barem jednom dnevno, po moguænosti noæu. Prije nano¹enja proizvoda temeljito oèistite lice. Nanesite prvi WELLTOX tanki sloj, a zatim nanesite malu kolièinu preparata u podruèja s najintenzivnijom bojom. WELLTOX ne sadr¾i parabene, umjetne boje i mineralna ulja. Ne poveæava osjetljivost ko¾e na sunèevu svjetlost. Nema glavnih kontraindikacija za kori¹tenje ovog proizvoda.
Èitaj vi¹e

Mi¹ljenja i uèinci

WELLTOX se bori protiv frecklesa, flastera koji se pojavljuju s godinama, postoljem obolima od sunca, aknama i pigmentacijom tijekom trudnoæe. Proizvod se preporuèuje u salonima za estetsku medicinu za kuænu upotrebu. ®ene koje su koristile WELLTOX naglasili su da nikada nisu imali tako djelotvoran proizvod u svojim rukama i sla¾u se da je to kozmetièka vrijednost koja vrijedi svaki novac, pogotovo ako ta obezbojenost zauvijek nestane. Balansirani ton ko¾e je, prema dermatologima, uèinak pa¾ljivo odabranih sastojaka koji su najvi¹e kvalitete u WELLTOX-u. Priprema je testirana i ima potvrdu o uèinkovitosti i sigurnosti.
proèitajte sve recenzije
Na liniji: Ostala: umjetnost
Pa¾nja! Promocija za vas Welltox samo po
Kupi sada